JTF Competency Framework - Vietnamese

Nhóm Công tác chung về Năng lực Thử nghiệm Lâm sàng (JTF) là nhóm hoạt động quốc tế, bao gồm các nghiên cứu viên thử nghiệm lâm sàng, giảng viên, nhà đào tạo và các chuyên gia với mong muốn cung cấp cho các nhà nghiên cứu hướng đi và công cụ đảm bảo năng lực chuyên môn của tất cả các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Biểu đồ “Bánh xe” đại diện cho Khung năng lực Nghiên cứu JTF bao gồm 8 lĩnh vực.

Xem danh sách đầy đủ các lĩnh vực tại đây

Tải Khung năng lực theo mức độ JTF

Was this helpful?

Thanks for your feedback!